Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PoluvsieHľadať
 
 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

Vývoz odpadu

September 2019
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Filter

Legenda

 Komunálny odpad

 Plasty a Tetra pak obaly

 Kartón, Lepenka, Papier


 

Vyhľadať podľa textu

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCIVytlačiť
 


SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM
Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI


Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/

   OZV ELEKOS je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcovvyhradených výrobkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.


Čo pre vaše mesto zabezpečuje OZV ELEKOS v spolupráci so svoji partnermi?

   OZV ELEKOS v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi (vašou obcou a zberovou spoločnosťou) financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky) vo vašej obci (v ktorej zodpovedá za vyhradené prúdy triedených odpadov). Jedná sa o zber triedených zložiek komunálnych odpadov a ich následné zhodnotenie (prostredníctvom oprávnených organizácií).
   Od 1. 7. 2016 tak náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto náklady znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Priamo vo vašej obci OZV ELEKOS teda zabezpečuje triedený zber nasledovných komodít – triedených zložiek komunálnych odpadov:
Papier
Plasty
Sklo
Kovy resp. kovové obaly
VKM – viacvrstvové kombinované materiály

OZV ELEKOS apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoriamenej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane.

OZV ELEKOS zabezpečuje pre zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre zvyšovanie ich povedomia o opatreniachpotrebných pre predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k nimi používaným výrobným technológiám, množstvu/veľkosti používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrívzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látokdo okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.


AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?

 

 •  Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.
 •  Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.
 •  Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný - nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.
 •  Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005 /I./ a po 13. auguste 2005
 • Grafická značka označuje, že takýto elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad.
   

 AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV / NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

 •  Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný obal" treba odovzdaťv mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke.
 •  Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení.
 • Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia odpadu z obalu.
 • Grafické značky znázorňujúce, že obal je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.
 •  Grafická značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby.


AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?

 •  Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.
 •  Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t.j. v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom mieste.
 •  Správnym nakladaním z použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť olovo, nikel a kadmium.
 • Grafická značka, ktorá označuje že batéria a akumulátor nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ale do systému „oddeleného zberu“.


Čo je to triedený zber komunálneho odpadu a prečo je potrebné odpady triediť?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedený zber je zber vytriedených odpadov (pre obalové a neobalové výrobky) – papier, sklo, plasty, VKM/viacvrstvové kombinované materiály a kovy). Triedením komunálneho odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku spoločnosti, čo prinesie výhody vo forme environmentálnych, ekonomických ale aj
sociálnych pozitív a benefitov. Možno z nich spomenúť nasledovné:


Environmentálne výhody triedenia odpadu

 •  triedeným zberom je možné vracať druhotné suroviny späť do výrobného procesu, t. j. ťažiť a získavať menej prvotných surovín (ich náhrada alternatívnymi – z procesov recyklácie a pod.),
 •  menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,
 • budovať menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
 •  spotrebovávať menšie množstvo energie.


Ekonomické výhody triedenia odpadu

 

 • triedeným zberom je možné výhodnejšie a lacnejšie vyrábať určitú skupinu výrobkov,
 • šetrí sa spotreba energie a vstupných materiálov, čo má za následok zníženie nákladov na vstupy,
 • zlacnenie procesu výroby ako aj celkovej ceny vyrobených výrobkov,
 • menšie investície do foriem a infraštruktúry ohľadom zneškodňovania odpadov,
 • menšie, resp. žiadne poplatky za skládkovanie, resp. iné zneškodňovanie.


Sociálne výhody triedenia odpadu

 

 • pomocou triedeného zberu a jeho infraštruktúry je možné zvyšovať zamestnanosť v regiónoch,
 • zabezpečením triedeného zberu sa neustále bude zlepšovať kvalita životného prostredia pre ľudí a to vo všetkých jeho zložkách (voda, pôda, ovzdušie a organizmy),
 • zabezpečenie lepšieho a kvalitnejšieho života ako aj životného prostredia pre naše budúce generácie,
 • triedením a zberom komunálnych odpadov súčasne dochádza k environmentálnej výchove občanov.
   

Súbor PDF na stiahnutiepdf ikona.gif 


 
 

Verejná vyhláška - Optický internet

pdf ikona.gif

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania
Situácia-Poluvsie- Pravenec- Trasa optického internetu
Zverejnené dňa 20.8.2019
viac...

Zverejnené 21.8.2019


 

Zápisnica a uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného 15.8.2019

pdf ikona.gif

Uznesenia zo zasadnutia obecneho zastupitelstva 15. augusta 2019
Zápisnica zo zasadnutia obecneho zastupitelstva 15. augusta 2019
Zverejnené dňa 16.8.2019
viac...

Zverejnené 16.8.2019


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce

pdf ikona.gif

Zverejnenie zameru prevodu nehnutelneho majetku obce
Zverejnené dňa 16.8.2019
viac...

Zverejnené 16.8.2019


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce

pdf ikona.gif

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce
Geometrický plán č. 69 B-2019 na zameranie pozemkov
Zverejnené dňa 16.8.2019
viac...

Zverejnené 16.8.2019


 

Oznámenie o podaní odvolania

pdf ikona.gif

Oznámenie o podanom odvolaní voči spojenému územnému a stavebnému povoleniu vydanému na stavbu Novostavba rodinného domu Poluvsie- verejná vyhláška
Zverejnené dňa 7.8.2019
viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Stavebné povolenie

pdf ikona.gif

Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu Poluvsie - verejná vyhláška
Situácia - Novostavba rodinného domu Poluvsie - verejná vyhláška
Zverejnené dňa  18.6.2019
viac...

Zverejnené 20.6.2019
Aktualizované: 9.7.2019


 

Stavebné konanie

pdf ikona.gif

Oznámenie o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba rodinného domu Poluvsie - verejná vyhláška 
...viac...

Zverejnené 20.6.2019
Aktualizované: 9.7.2019


 

Správy o odpade

pdf ikona.gif

Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - príloha k informácií o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vyt ...viac...

Zverejnené 20.6.2019
Aktualizované: 9.7.2019


 

Stavebné konanie

pdf ikona.gif

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška
Situácia - Novostavba rodinného domu Poluvsie - v ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

Mimoriadna situácia

pdf ikona.gif

Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Zverejnené dňa 30.1.2019
viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

Zmena strategického dokumentu

pdf ikona.gif

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zi ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

Stavebné povolenie- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

pdf ikona.gif

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Poluvsie - verejná vyhláška
Zverejnené dňa 18.6.2018
viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

Vysporiadanie pozemkov - Poluvsie - Družstvo Horná Nitra

pdf ikona.gif

Zámer vzájomného majetko-právneho vysporiadania pozemkov medzi obcou Poluvsie a Poľnohospodárskym družstvom Horná Nitra
Zverejnené dňa 17.5.2018
viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

Rozhodnutie o stavbe a situácia

pdf ikona.gif

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Poluvsie - verejná vyhláška
Situácia - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbro ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka