Obecný úrad

Hlavný kontrolór

 

.RSDr. Tomáš Konuš
.
.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.
.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
.
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
.
Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho funkčného obdobia, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

2016

.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 - návrh                                             
Zverejnené dňa 30.5.2016

.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 - návrh
Zverejnené dňa 28.11.2016

.

2017

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poluvsie                                             
Zverejnené dňa 27.2.2017


.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 - návrh 
Zverejnené dňa 8.6.2017
.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - návrh
Zverejnené dňa 24.11.2017
 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!